• Klantenservice
  • Acties & folder
  • Wooninspiratie
  • Op maat overzicht
winkels

Winkels

winkelwagen

Algemene voorwaarden

De commerciële relaties en overeenkomsten met ons cliënteel worden beheerd door de hiernavolgende algemene verkoopvoorwaarden. Deze algemene verkoopvoorwaarden en een samenvatting van de bestelling worden automatisch per E-mail meegezonden bij de bevestiging van een bestelling. 

Download hier de PDF met algemene voorwaarden

Artikel 1 - Inroepbaarheid van deze algemene voorwaarden
De volledigheid van de tekst van onze algemene verkoopvoorwaarden maakt integraal deel uit van onze offertes of van alle mogelijke afgesloten verkoopovereenkomsten.
Zonder uitdrukkelijke tegenmelding, wordt de koper geacht kennis genomen te hebben van deze voorwaarden en alle punten ervan aanvaard te hebben.

Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer
Naam ondernemer: Kwantum België B.V
handelend onder de naam/namen: Kwantum

Vestigingsadres:
Steenweg op Gierle 204
2300 Turnhout

Bezoekadres:
Belle van Zuylenstraat 10
5032MA Tilburg (NL)

Telefoonnummer: +32 89 77 01 68
Fax: +32 89 77 01 52
Bereikbaarheid:
Vanaf maandag t/m vrijdag van 8:30 uur tot 17:30 uur.
E-mailadres: klantenservice@kwantum.nl

KBO-identificatienummer: BE0476 577 430

Indien de activiteit van de ondernemer is onderworpen aan een relevant vergunningstelsel: de gegevens over de toezichthoudende autoriteit:

Indien de ondernemer een gereglementeerd beroep uitoefent:

de beroepsvereniging of -organisatie waarbij hij is aangesloten;
de beroepstitel, de plaats in de EU of de Europese Economische Ruimte waar deze is toegekend;
een verwijzing naar de beroepsregels die in Nederland van toepassing zijn en aanwijzingen waar en hoe deze beroepsregels toegankelijk zijn.

Artikel 3 - Algemene beschrijving van de aangeboden goederen
Kwantum is de grootste woondiscounter in Nederland en in Vlaanderen. Met meer dan 100 winkels in Nederland en ruim 10 in Vlaanderen op gemakkelijk bereikbare locaties weten vele klanten ons snel te vinden.
Kwantum is marktleider in vloerbedekking, laminaat, gordijnen, behang en verlichting en één van de grootste aanbieders van meubelen, tuinmeubelen, keukendecoratie, woondecoratie, opbergartikelen, gereedschap en verf. Kortom, wij bieden een verrassend compleet assortiment van leuke en actuele artikelen voor in en om het huis. Wij bieden de laagste prijs, 365 dagen per jaar, evenals een verrassend complete service. Van het stofferen (confectioneren van gordijnen tot het plaatsen van vloerbedekking) en inrichten van het huis tot het decoreren en onderhouden van jouw leefomgeving.

Artikel 4 - Contractvorming
Al onze voorstellen, catalogi, brochures, prijslijsten en diverse inlichtingen aan onze klanten verschaft zijn geen offertes en verbinden ons tot niets. Een contract met ons afgesloten neemt enkel voege wanneer wij deze uitdrukkelijk schriftelijk bevestigd of aanvaard hebben.

Artikel 5 - Herroepingsrecht
Bij het uitoefenen van het herroepingsrecht, dient de consument dit binnen de 14 dagen te melden via het modelformulier voor herroeping of op andere ondubbelzinnige wijze aan de ondernemer te laten weten dat hij zich wenst te beroepen op het herroepingsrecht.

Herroepingsrecht bij producten

lid 1:
De consument kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van maximaal 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De ondernemer mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten. Deze herroeping kan mondeling gebeuren, doch is het aangeraden om dit schriftelijk of per e-mail te doen omwille van het bewijs.

Tijdens de termijn van 14 dagen zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruikmaakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies. Indien de consument meer schade toebrengt aan de verpakking dan deze veroorzaakt door het openen van de verpakking (of als deze verpakking niet wordt teruggestuurd), kan de onderneming een schadevergoeding eisen van de consument die in verhouding zal overeenstemmen met de werkelijk geleden schade.

De consument is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan zoals hierboven is beschreven.
De consument is niet aansprakelijk voor waardevermindering van het product als de ondernemer hem niet voor of bij het sluiten van de overeenkomst alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht heeft verstrekt.

lid 2:
De in lid 1 genoemde bedenktijd van 14 dagen gaat in op de dag nadat de consument, of een vooraf door de consument aangewezen derde, die niet vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:
a. Als de consument in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen. De ondernemer mag, mits hij de consument hier voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke wijze over heeft geïnformeerd, een bestelling van meerdere producten met een verschillende levertijd weigeren.
b. Als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen.
c. Bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen.

Herroepingsrecht bij diensten

Bij levering van diensten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen, ingaande op de dag van het aangaan der overeenkomst. Deze herroeping kan mondeling gebeuren, doch is het aangeraden om dit schriftelijk of per e-mail te doen omwille van het bewijs. De ondernemer mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze is niet tot opgave van zijn reden(en) verplicht.

Verlengde bedenktijd voor producten, diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd bij niet informeren over herroepingsrecht

Indien de ondernemer de consument wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht of het modelformulier voor herroeping niet heeft verstrekt, loopt de bedenktijd af twaalf maanden na het einde van de oorspronkelijke, overeenkomstig de vorige leden van dit artikel vastgestelde, bedenktijd.

Indien de ondernemer de in het voorgaande lid bedoelde informatie van de consument heeft verstrekt binnen twaalf maanden na de ingangsdatum van de oorspronkelijke bedenktijd, verstrijkt de bedenktijd 14 dagen na de dag waarop de consument die informatie heeft ontvangen.

Om gebruik te maken van het herroepingsrecht, zal de consument zich richten naar de door de ondernemer bij het aanbod en/of uiterlijk bij de levering ter zake verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

Artikel 6 - Uitoefening en kosten van het herroepingsrecht
Indien de consument gebruikmaakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de gestelde bedenktermijn van 14 dagen door middel van het modelformulier voor herroeping of op andere ondubbelzinnige wijze aan de ondernemer.

Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1 bedoelde melding, zendt de consument het product terug, of overhandigt hij dit aan (een gemachtigde van) de ondernemer. Dit hoeft niet als de ondernemer heeft aangeboden het product zelf af te halen. De consument heeft de terugzendtermijn in elk geval in acht genomen als hij het product terugzendt voordat de bedenktijd is verstreken.

De consument zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk, in originele staat en verpakking, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de consument.

De consument draagt de rechtstreekste kosten van het terugzenden van het product. Als de ondernemer niet heeft gemeld dat de consument deze kosten moet dragen of als de ondernemer aangeeft de kosten zelf te dragen, hoeft de consument de kosten voor terugzending niet te dragen.

Indien de consument herroept na eerst uitdrukkelijk te hebben verzocht dat de verrichting van de dienst of de levering van gas, water of elektriciteit die niet gereed voor verkoop zijn gemaakt in een beperkt volume of bepaalde hoeveelheid aanvangt tijdens de bedenktijd, is de consument de ondernemer een bedrag verschuldigd dat evenredig is aan dat gedeelte van de verbintenis dat door de ondernemer is nagekomen op het moment van de herroeping, vergeleken met de volledige nakoming van de verbintenis.

De consument draagt geen kosten voor de uitvoering van diensten of levering van water, gas of elektriciteit, die niet gereed voor verkoop zijn gemaakt in een beperkt volume of hoeveelheid, of tot levering van stadsverwarming, indien:

a. De ondernemer de consument wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht, de kostenvergoeding bij herroeping of het modelformulier voor herroeping niet heeft verstrekt, of;
b. De consument niet uitdrukkelijk om de aanvang van de uitvoering van de dienst of levering van gas, water, elektriciteit of stadverwarming tijdens de bedenktijd heeft verzocht.

De consument draagt geen kosten voor de volledige of gedeeltelijke levering van niet op een materiële drager geleverde digitale inhoud, indien;

a. Hij voorafgaand aan de levering ervan niet uitdrukkelijk heeft ingestemd met het beginnen van de nakoming van de overeenkomst voor het einde van de bedenktijd;
b. Hij niet heeft erkend zijn herroepingsrecht te verliezen bij het verlenen van zijn toestemming; of
c. De ondernemer heeft nagelaten deze verklaring van de consument te bevestigen.

Als de consument gebruikmaakt van zijn herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden.

Artikel 7 - Verplichtingen van de ondernemer tijdens herroeping
Als de ondernemer de melding van herroeping door de consument op elektronische wijze mogelijk maakt, stuurt hij na ontvangst van deze melding onverwijld een ontvangstbevestiging. De ondernemer vergoedt alle betalingen van de consument, inclusief eventuele leveringskosten door de ondernemer in rekening gebracht voor het geretourneerde product, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de consument hem de herroeping meldt. Tenzij de ondernemer aanbiedt het product zelf af te halen, mag hij wachten met terugbetalen tot hij het product heeft ontvangen of tot de consument aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt. De ondernemer gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt, tenzij de consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de consument. Als de consument heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft de ondernemer de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.

Artikel 8 - Uitsluiting van het herroepingsrecht
De ondernemer kan de navolgende producten en diensten uitsluiten van het herroepingsrecht, maar alleen als de ondernemer dit duidelijk bij het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld:
Producten die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument. De producten dienen niet geprefabriceerd te zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd (van duidelijk persoonlijke aard) zijn;
Producten die snel bederven of een beperkte houdbaarheid hebben;
Verzegelde producten die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om te worden teruggezonden en waarvan de verzegeling na levering is verbroken;
Producten die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten;
Producten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen;
Overeenkomsten die gesloten zijn tijdens een openbare veiling. Onder een openbare veiling wordt verstaan een verkoopmethode waarbij producten, digitale inhoud en/of diensten door de ondernemer worden aangeboden aan de consument die persoonlijk aanwezig is of de mogelijkheid krijgt persoonlijk aanwezig te zijn op de veiling, onder leiding van een veilingmeester, en waarbij de succesvolle bieder verplicht is de producten, digitale inhoud en/of diensten af te nemen;
Dienstenovereenkomsten, na volledige uitvoering van de dienst, maar alleen als:
a. De uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument; en
b. De consument heeft verklaard dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra de ondernemer de overeenkomst volledig heeft uitgevoerd.
Dienstenovereenkomsten voor terbeschikkingstelling van accommodatie, als in de overeenkomst een bepaalde datum of periode van uitvoering is voorzien en anders dan voor woondoeleinden, goederenvervoer, autoverhuurdiensten en catering;
Diensten betreffende logies, vervoer, restaurantbedrijf of vrijetijdsbesteding te verrichten op een bepaalde datum of tijdens een bepaalde periode;
Diensten waarvan de levering met uitdrukkelijke instemming van de consument is begonnen voordat de bedenktijd is verstreken;
Diensten betreffende weddenschappen en loterijen;
Overeenkomsten met betrekking tot vrijetijdsbesteding, als in de overeenkomst een bepaalde datum of periode van uitvoering daarvan is voorzien;
De levering van digitale inhoud anders dan op een materiële drager, maar alleen als:
a. De uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument; en
b. De consument heeft verklaard dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra de ondernemer de overeenkomst volledig heeft uitgevoerd.
Verzegelde audio-, video- opnamen en computerprogrammatuur, waarvan de verzegeling na levering is verbroken;
Kranten, tijdschriften of magazines, met uitzondering van abonnementen hierop;
Alcoholische dranken waarvan de prijs is overeengekomen bij het sluiten van de overeenkomst, maar waarvan de levering slechts kan plaatsvinden na 30 dagen, en waarvan de werkelijke waarde afhankelijk is van schommelingen van de markt waarop de ondernemer geen invloed heeft.

Artikel 9 - Prijs
Tenzij anders overeengekomen, bevatten onze prijzen geen verpakkings-, ladings- en lossings-, transport- of verzekeringskosten.
De prijs is vermeld in Belgische munt of Euro, iedere koerswijziging hierop afgewenteld.
Alle prijzen zijn inclusief BTW en exclusief verzendkosten.

Artikel 10 - Levering
De levering heeft plaats franco onze winkels, de goederen zijnde ontvangen in onze winkels of magazijnen.
Afhankelijk van het gewicht en het aantal bestelde artikelen variëren de bezorgkosten van minimaal 5,- euro tot maximaal 60,- per bestelling. Deze kosten houden in: het verzendklaar maken, controleren en afleveren van de bestelling.
Indien de consument ervoor kiest om online bestelling op te halen in de winkel, worden er geen bezorgkosten in rekening gebracht door de ondernemer.

Artikel 11 - Leveringstermijn
Een vertraging van enkele dagen ten aanzien van de voorziene leveringstermijn valt niet onder onze verantwoordelijkheid en geeft recht op geen enkele vergoeding onzentwege. Daarentegen geeft een vertraging van meer dan 30 dagen ten aanzien van de voorziene leveringsdatum van rechtswege recht en zonder ingebrekestelling van een vergoeding onzentwege t.t.z. 2,50 per dag van vertraging met een maximum van 5% van de verkoopprijs.

Wij verplichten ons dat de levering in principe binnen 30 dagen dient te gebeuren, tenzij de consument uitdrukkelijk heeft ingestemd met een langere termijn. Wanneer de overeengekomen leveringstermijn wordt overschreden, wordt de consument hiervan op de hoogte gebracht. Daarbij heeft de consument het recht om de bestelling kosteloos te annuleren en ontvangt een volledige terugbetaling van de geplaatste bestelling.

Artikel 12 - Geval van overmacht
Wij worden ontlast van onze leveringsplicht in geval van overmacht. Met andere woorden in geval van iedere gebeurtenis die zich voordoet onafhankelijk van onze wil. Worden onder andere aanzien als geval van overmacht arbeidsconflicten (stakingen, lock-out), vertragingen bij de leveringen van leveranciers, oorlog, brand, natuurcatastrofen, gebeurtenissen die het transport beïnvloeden interne organisatieproblemen binnen onze firma (afwezigheid van personeel voor ziekte, machinedefect, motorproblemen).

Artikel 13 - Transport
Vanaf het ogenblik dat de consument (of een door hem aangewezen derde partij) de goederen fysiek in bezit neemt, wordt het risico van deze goederen overgedragen naar de consument.

Artikel 14 - Eigendomsvoorbehoud

De goederen blijven ons volledig bezit volledige betaling van hun prijs, kosten en taksen. De koper verbindt er zich toe de goederen aan de verkoper terug te bezorgen op aanvraag van de verkoper in de veronderstelling dat deze goederen niet betaald zijn.

Artikel 15 - Preventie Namaak
De ondernemer biedt te allen tijde enkel producten aan die zij aankoopt bij de originele fabrikanten en hun groothandelaars. Bij twijfel rond de echtheid van producten kan de consument meer informatie en tips vinden op de website www.eccbelgie.be. Bij vermoeden van namaak kan de consument een klacht indienen via het Meldpunt www.meldpunt.belgie.be/meldpunt.

Artikel 16 - Klachtenregeling
In geval van een gebrek aan conformiteit van het gekochte goed is de consument ertoe gehouden om ons op de hoogte te brengen binnen een termijn van twee maanden te rekenen vanaf de dag dat de consument het gebrek heeft vastgesteld. Het is evenwel in het belang van beide partijen dat de consument ons zo spoedig mogelijk inlicht. Het gebrek aan conformiteit wordt geacht niet te bestaan als, op het tijdstip van de overeenkomst, de consument het gebrek kende of redelijkerwijs daarvan op de hoogte moest zijn.
De ondernemer beschikt over een voldoende bekendgemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen, gerekend vanaf de datum van ontvangst, beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten. Wanneer een consument een geschil heeft met een ondernemer en hem hierover reeds heeft geraadpleegd, is er eveneens de mogelijkheid voor de consument om raad te vragen of de klacht neer te leggen bij BeCommerce en bij het Europese ODR-platform, waarbij u ons emailadres (klantenservice@kwantum.nl) kan opgeven als adres van de ondernemer. Een klacht over een product, dienst of de service van de ondernemer kan worden ingediend via een klachtenformulier op de consumentenpagina van de website van BeCommerce www.becommerce.be of via het Europese ODR-platform www.ec.europa.eu/consumers/odr. De klacht wordt dan zowel naar de betreffende ondernemer als naar BeCommerce gestuurd. De consument dient de ondernemer in ieder geval 4 weken de tijd te geven om de klacht in onderling overleg op te lossen. Na deze termijn ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

Artikel 17 - Geschillen
Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Belgisch recht van toepassing voor zover het internationaal privaatrecht dit toelaat. Geschillen tussen de consument en de ondernemer over de totstandkoming of uitvoering van overeenkomsten met betrekking tot door deze ondernemer te leveren of geleverde producten en diensten, kunnen, met inachtneming van het hierna bepaalde, zowel door de consument als de ondernemer worden voorgelegd aan BeCommerce. De ondernemer is gebonden aan deze keuze van de consument om een geschil voor te leggen aan BeCommerce. Wanneer de ondernemer de tussenkomst aanvraagt, zal de consument binnen vijf weken na een daartoe door de ondernemer schriftelijk verzoek, zich schriftelijk dienen uit te spreken of hij zulks ook wenst danwel het geschil wil laten behandelen door de daartoe bevoegde rechter. Verneemt de ondernemer de keuze van de consument niet binnen de gestelde termijn van vijf weken, dan is de ondernemer gerechtigd het geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter. BeCommerce doet uitspraak onder de voorwaarden zoals deze zijn vastgesteld in hun Huishoudelijke Reglement. De beslissingen van de Geschillencommissie van BeCommerce geschiede bij wege van bindend advies. De Geschillencommissie van BeCommerce zal een geschil niet behandelen of de behandeling staken, indien aan de ondernemer uitstel van betaling is verleend, deze in staat van failissement is geraakt of zijn bedrijfsactiviteiten feitelijk heeft beëindigd, voordat een geschil door de commissie op de zitting is behandeld en een einduitspraak is gewezen.

Artikel 18 - Verwijlintresten en strafbeding
Zonder uitdrukkelijk tegenbericht, zijn onze facturen contant betaalbaar op onze zetel, zonder voorschot noch afhouding. Alle facturen die niet betaald zijn op de vervaldag brengen van rechtswege, zonder voorafgaande ingebrekestelling een intrest van 12 % per jaar mee - een strafbeding van 20 % van de totale factuursom met een minimum van 25 euro.

Artikel 19 - Rechtelijke bevoegdheden
In geval van betwisting zijn enkel de Rechtbanken van Luik bevoegd.

Artikel 20 - Toepasselijk recht
Al onze afgesloten contracten zijn enkel onderworpen aan het Belgisch recht. Ieder geschil zal beoordeeld worden naar Belgisch recht en gebruiken.

Artikel 21 - Gedragscode
De organisatie onderschrijft de gedragscode van BeCommerce voor zover deze niet in tegenspraak met de wet- en regelgeving zijn.

BeCommerce gedragscode (Nederlands)
BeCommerce Code de conduite (Français)

Artikel 22 - Conformiteit en garantie
De ondernemer staat ervoor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bepaalde wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat de ondernemer er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.

Een door de ondernemer, diens leverancier, fabrikant of monteur verstrekte garantie beperkt nimmer de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover de ondernemer kan doen gelden indien de ondernemer is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.

Onder extra garantie wordt verstaan iedere verbintenis van de ondernemer, diens toeleverancier, importeur of producent waarin deze aan de consument bepaalde rechten of vorderingen toekent die verder gaan dan waartoe deze wettelijk verplicht is in geval hij is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de toekomst.

Terug naar de klantenservice.